0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

31. Niedziela Zwykła

31. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie o wszyst­kich dobro­dzie­jach żyją­cych i zmar­łych, kra­ko­wia­nach, gościach, któ­rzy się w niej modli­li i modlą;
-jutro będzie­my prze­ży­wać uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Szcze­gól­nie pamię­taj­my o reli­gij­nym wymia­rze tych świąt. Msze św. będą w porząd­ku nie­dziel­nym. W kapli­cy Lore­tań­skiej wysta­wio­ne będą do ado­ra­cji reli­kwie świę­tych gro­ma­dzo­ne przez wie­ki w bazy­li­ce. 1 i 2 listo­pa­da, po Mszy św. o 18.30, zapra­sza­my na pro­ce­sję z modli­twa­mi za zmar­łych. W tych dniach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny nawie­dza­jąc kościół lub cmen­tarz i speł­nia­jąc zwy­kłe warunki;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych (Dzień Zadusz­ny); Msze św. od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a póź­niej o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30;

2. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych moż­na skła­dać w zakry­stii. Zapra­sza­my na modli­twy za bli­skich zmar­łych m.in. w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00. Pierw­sza Msza świę­ta za zmar­łych wypo­mi­na­nych w naszej bazy­li­ce będzie w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 11.15.

3. W śro­dę – 3 listo­pa­da – na Mszy świę­tej o godz.11.00 wraz z naszym arcy­bi­sku­pem Mar­kiem i kar­dy­na­łem Sta­ni­sła­wem będzie­my dzię­ko­wać dobre­mu Bogu za 100 lat życia naszej para­fian­ki – pani pro­fe­sor Wan­dy Półtawskiej. 

4. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach świę­tych będą kwe­sto­wać sio­stry alber­tyn­ki i wolon­ta­riu­sze Fun­da­cji „Po pierw­sze Czło­wiek”. Zebra­ne fun­du­sze zosta­ną prze­zna­czo­ne na pro­wa­dze­nie miesz­kań dla kobiet wycho­dzą­cych z bez­dom­no­ści — zwłasz­cza samot­nych matek oraz na dar­mo­wą jadło­daj­nię dla osób potrze­bu­ją­cych w Kra­ko­wie. Będzie rów­nież moż­li­wość naby­cia ręko­dzie­ła wyko­na­ne­go przez oso­by w kry­zy­sie bezdomności.