0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

31. Niedziela Zwykła

31. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Dzię­ku­je­my Bogu za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świątyni;
‑wto­rek – uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze św. jak w nie­dzie­le. W kapli­cy lore­tań­skiej wysta­wio­ne będą reli­kwie świę­tych. 1 i 2 listo­pa­da, po Mszy św. o 18.30, zapra­sza­my na pro­ce­sję z modli­twa­mi za zmar­łych. W tych dniach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny nawie­dza­jąc kościół lub cmen­tarz i speł­nia­jąc zwy­kłe warunki;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych – Dzień Zadusz­ny; Msze św. od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a póź­niej o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30.
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie Św. Karo­la Boro­me­usza, bisku­pa;
‑w tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca.

2. Zapra­sza­my na modli­twy za bli­skich zmar­łych w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00. Msza świę­ta za zmar­łych wypo­mi­na­nych w naszej bazy­li­ce jest odpra­wia­na w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca o godz. 11.15. Wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych moż­na skła­dać w zakrystii.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach świę­tych będą kwe­sto­wać wolon­ta­riu­sze Kuch­ni dla ubogich.

4. Trwa akcja W tro­sce o bez­pie­czeństwo małopol­skich para­fian, któ­ra ma na celu ochro­nę osób star­szych przed prze­stęp­ca­mi. Szcze­gó­ły na plakatach.

5. Fun­da­cja Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia dzię­ku­je za zło­żo­ne ofia­ry. Uda­ło się zebrać 7870 zł. Ser­decz­ne Bóg zapłać.

 

grafika — św. Anna Samotrzeć, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior