0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

32. Niedziela Zwykła

32. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my obchodzić:
— dziś – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go. Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym;
— w ponie­dzia­łek – Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Dzię­ku­je­my Bogu za dar wol­no­ści i pro­si­my byśmy potra­fi­li ten dar dobrze wyko­rzy­stać. Msze św. od 6 do 8 co pół godzi­ny, a póź­niej o 9, 10, 11 i 18.30. Litur­gia wspo­mi­na św. Mar­ci­na z Tours;
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Joza­fa­ta;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Bene­dyk­ta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­sty­na, pierw­szych męczen­ni­ków Polski;
— codzien­nie o godz. 15 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, a w pią­tek połą­czo­na z modli­twa­mi za zmar­łych pole­co­nych w wypominkach;
— w sobo­tę – Kra­kow­skie Zadusz­ki za Żoł­nie­rzy Wyklę­tychNie­złom­nych. O 14.30 modli­twa za zmar­łych, a po nich Msza Święta;
— w następ­ną nie­dzie­lę – wspól­no­ta Fiat zapra­sza mło­dzież lice­al­ną i stu­den­tów do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o 18.30, a po jej zakoń­cze­niu na kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne do sal­ki parafialnej;

2. W następ­ną nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzić 2. Świa­to­wy dzień Ubo­gich. Z tej oka­zji ser­decz­nie zapra­sza­my do naszej bazy­li­ki na Mszę św. o godz. 13.00 pod prze­wod­nic­twem Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go. Zapra­sza­my rów­nież na pozo­sta­łe wyda­rze­nia, przy­go­to­wa­nie przez orga­ni­za­to­rów dla wszyst­kich Archi­die­ce­zjan. Od 14 listo­pa­da w bazy­li­ce Mariac­kiej odby­wać się będą reko­lek­cje pro­wa­dzo­ne przez o. Waw­rzyń­ca Jawor­skie­go OFM. Cen­tral­nym punk­tem spo­tkań w cza­sie Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich będzie otwar­ty od 14 listo­pa­da Namiot Spo­tkań na Małym Ryn­ku w Kra­ko­wie. W namio­cie odbę­dzie się sze­reg ini­cja­tyw orga­ni­zo­wa­nych przez róż­ne insty­tu­cje na co dzień poma­ga­ją­ce oso­bom ubo­gim i bez­dom­nym: warsz­ta­ty, świe­tli­ca, pora­dy, poka­zy fil­mo­we, wystę­py na sce­nie, meta­mor­fo­zy, pomoc medycz­na. Jako ducho­we zaple­cze akcji od 13 listo­pa­da w koście­le św. Bar­ba­ry w Kra­ko­wie będzie odby­wać się Modli­tew­ne Jery­cho, czy­li cało­do­bo­wa modli­twa przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Przez cały tydzień może­my wes­przeć to wyda­rze­nie ofia­ra­mi skła­da­ny­mi do ozna­czo­nych skar­bon w naszej bazylice.