0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

32. Niedziela Zwykła

32. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-we wto­rek – świę­to rocz­ni­cy poświę­ce­nia Bazy­li­ki Laterańskiej;
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go, papieża;
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Mar­ci­na z Tours, a zara­zem Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Gorą­co w tym dniu zachę­ca­my do modli­twy w inten­cji naszej Ojczy­zny. Msze św. od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a póź­niej o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30;
‑w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Joza­fa­ta, bisku­pa i męczennika;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie świę­tych Bene­dyk­ta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­sty­na, pierw­szych męczen­ni­ków Polski.

2. Od naj­bliż­sze­go piąt­ku roz­po­czy­na­ją się Świa­to­we Dniu Ubo­gich pod hasłem: „Ubo­gich zawsze macie u sie­bie” (Mk 14, 7). W ramach tych dni zapra­sza­my do naszej bazy­li­ki Mariackiej:
‑W pią­tek – na Mszę świę­tą o godz. 15.oo
‑W sobo­tę – Mszy świę­tej o godz. 15.oo będzie prze­wod­ni­czył arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. Po jej zakoń­cze­niu ludziom potrze­bu­ją­cym będą roz­da­wa­ne przy­go­to­wa­ne pacz­ki z żywnością.
‑W nie­dzie­lę – w ramach ŚDU zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 13.oo

3. Dziś po Mszach świę­tych kwe­stu­ją sio­stry alber­tyn­ki i wolon­ta­riu­sze Fun­da­cji „Po pierw­sze Czło­wiek”. Zebra­ne fun­du­sze zosta­ną prze­zna­czo­ne na pro­wa­dze­nie miesz­kań dla kobiet wycho­dzą­cych z bez­dom­no­ści — zwłasz­cza samot­nych matek oraz na dar­mo­wą jadło­daj­nię dla osób potrze­bu­ją­cych w Kra­ko­wie. Jest rów­nież moż­li­wość naby­cia ręko­dzie­ła wyko­na­ne­go przez oso­by w kry­zy­sie bezdomności.