0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

32. Niedziela Zwykła

32. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w śro­dę – świę­to — Rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie Św. Leona Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra Kościoła;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie Św. Mar­ci­na z Tours, bisku­pa, a zara­zem Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Na ten dzień udzie­lo­no dys­pen­sy od wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i pokut­ne­go cha­rak­te­ru dnia;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie Św. Joza­fa­ta, bisku­pa i męczen­ni­ka.

2. Od sobo­ty roz­po­czy­na­ją się Świa­to­we Dni Ubo­gich. W ich ramach zapra­sza­my do naszej bazy­li­ki Mariac­kiej na mszę świę­tą o godzi­nie 15.00, w sobo­tę, nie­dzie­lę i ponie­dzia­łek. Mszy świę­tej w nie­dzie­lę o godz. 15.00 będzie prze­wod­ni­czył abp Marek Jędra­szew­ski. Po jej zakoń­cze­niu ludziom potrze­bu­ją­cym będą roz­da­wa­ne paczki.

3. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy w Różach Różań­co­wych. Chęt­nych pro­si­my o zapi­sy­wa­nie się w zakrystii.

4. Zapra­sza­my tak­że do modli­twy za bli­skich zmar­łych w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00. Wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych moż­na skła­dać w zakrystii.

5. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że pra­wie 3.5 tys. dzie­ci i mło­dzie­ży z ponad 90 szkół Mało­pol­ski w ramach akcji Godzi­na dla Dzie­ci z Ołta­rzem Wita Stwo­sza orga­ni­zo­wa­nej przez bazy­li­kę oraz Mało­pol­ską Kura­tor Oświa­ty, zapo­zna­ło się z nową odsło­ną ołta­rza Mariac­kie­go po jego konserwacji.

6. 9 listo­pa­da (śro­da) ze wzglę­du na pra­ce orga­ni­za­cyj­no-tech­nicz­ne poran­ne Msze św. (6.00−11.00) odby­wać się będą przy ołta­rzu św. Sta­ni­sła­wa a spowiedź
w nawie pół­noc­nej. Wej­ście do kościo­ła będzie moż­li­we jedy­nie od strony
Flo­riań­skiej. Nato­miast w godzi­nach 15.00−17.00 bazy­li­ka zosta­nie cał­ko­wi­cie zamknię­ta, zarów­no dla wier­nych jak i dla tury­stów. Prze­pra­sza­my za niedogodności.

 7. Sale­zjań­ski Wolon­ta­riat Misyj­ny dzię­ku­je za zło­żo­ne ofia­ry, zebra­no 12 085 zł.

grafika — Zwiastowanie, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior