0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

32. Niedziela Zwykła

32. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• w śro­dę – Rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej (świę­to)
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie Św. Leona Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra Kościo­ła. Po wie­czor­nej Mszy św. kolej­na z kate­chez dla doro­słych z cyklu: „Kie­dy Msza prze­sta­je być nud­na”. DLACZEGO MSZA NIE WYGLĄDA JAK OSTATNIA WIECZERZA? – na ten temat będzie mówił Ks. dr hab. Janusz Miecz­kow­ski, wykła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Św. Jana Paw­ła II w Krakowie
• w pią­tek – wspo­mnie­nie Św. Mar­ci­na z Tours, bisku­pa. Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Msze Świę­te w naszej bazy­li­ce o godz. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. Z racji szcze­gól­ne­go cha­rak­te­ru tego dnia Metro­po­li­ta Kra­kow­ski udzie­lił dys­pen­zy od powstrzy­my­wa­nia się od spo­ży­wa­nia pokar­mów mię­snych i zacho­wa­nia dnia pokuty.
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie Św. Joza­fa­ta, bisku­pa i męczennika

2. Wypo­min­ki za naszych zmar­łych, zarów­no rocz­ne jak i jed­no­ra­zo­we moż­na skła­dać w zakry­stii. Przez cały mie­siąc listo­pad modlić się będzie­my za wypo­mi­na­nych w cza­sie koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia o godz. 15.00., a w cią­gu roku w pierw­sze nie­dzie­le mie­sią­ca o godz. 8:00. Zapraszamy!

3. W zakry­stii jest już nowa księ­ga mszal­na na rok 2017 — moż­na już rezer­wo­wać Msze św. oka­zjo­nal­ne czy gre­go­riań­skie na nowy rok. W zakry­stii tak­że do naby­cia pra­sa i nasz nowy, mariac­ki kalen­darz na rok 2017 oraz nowy modli­tew­nik dla doro­słych – Bło­go­sła­wio­ny kto zaufał Panu. Zachę­ca­my do nabycia!