0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

33. Niedziela Zwykła

33. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Ubo­gich – na Mszach św. kaza­nia gło­si ks. Miro­sław Tosza ze wspól­no­ty Betle­jem słu­żą­cej potrze­bu­ją­cym, w ramach trwa­ją­cych od czwart­ku reko­lek­cji. Jesz­cze dziś do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na skła­dać ofia­ry dla potrze­bu­ją­cych – za wszel­kie dat­ki skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­je­my też wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w orga­ni­za­cję Dni Ubogich.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:

• dziś wspo­mnie­nie bł. Salomei;
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Rafa­ła Kalinowskiego;
• we wto­rek – wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nia NMP; o godz. 18.30 Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Cecy­lii; o godz. 17.00 Msza św. w inten­cji Obroń­ców Lwowa;
• w pią­tek – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Andrze­ja Dung-Lac i Towarzyszy;
• w sobo­tę o godz. 16.30 Msza św. z udzia­łem Cechu Rze­miosł Motoryzacyjnych;
• w następ­ną nie­dzie­lę o godz. 14.00 Msza św. w int. Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, któ­rą cele­bro­wał będzie ks. abp. Marek Jędraszewski;

3. W następ­ną nie­dzie­lę przy bra­mach kościo­ła kwe­sto­wać będzie wspól­no­ta PANAMA, któ­ra przy­go­to­wu­je się do prze­ży­cia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w 2019 roku.

4. Apel Pre­zy­dium Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski w spra­wie ochro­ny pra­wa do życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmierci

Pra­wo do życia jest pod­sta­wo­wym pra­wem każ­de­go czło­wie­ka. Każ­de dziec­ko ma pra­wo żyć, tak­że dziec­ko cho­re. Musi­my szcze­gól­nie chro­nić pra­wo bez­bron­ne­go dziec­ka żyją­ce­go pod ser­cem mat­ki, tak samo jak chro­ni­my życie dziec­ka po jego naro­dzi­nach. O tym, że od chwi­li poczę­cia ist­nie­je już oso­ba ludz­ka, choć dopie­ro w fazie embrio­nal­nej, w bez­spor­ny spo­sób mówi współ­cze­sna nauka. Obro­na życia dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych nie jest zatem kwe­stią tyl­ko reli­gii czy świa­to­po­glą­du, lecz nale­ży do naj­bar­dziej fun­da­men­tal­nych obo­wiąz­ków każ­de­go człowieka.
Świę­ty Jan Paweł II nie znaj­do­wał żad­ne­go uspra­wie­dli­wie­nia dla zabi­ja­nia dzie­ci. W ency­kli­ce Evan­ge­lium vitae stwier­dził: «Świa­do­ma i dobro­wol­na decy­zja pozba­wie­nia życia nie­win­nej isto­ty ludz­kiej jest zawsze złem z moral­ne­go punk­tu widze­nia i nigdy nie może być dozwo­lo­na ani jako cel, ani jako śro­dek do dobre­go celu. Jest to bowiem akt poważ­ne­go nie­po­słu­szeń­stwa wobec pra­wa moral­ne­go, co wię­cej, wobec same­go Boga, jego twór­cy i gwa­ran­ta; jest to akt sprzecz­ny z fun­da­men­tal­ny­mi cno­ta­mi spra­wie­dli­wo­ści i miło­ści. „Nic i nikt nie może dać pra­wa do zabi­cia nie­win­nej isto­ty ludz­kiej, czy to jest embrion czy płód, dziec­ko czy doro­sły, czło­wiek sta­ry, nie­ule­czal­nie cho­ry czy umie­ra­ją­cy. Ponad­to nikt nie może się doma­gać, aby popeł­nio­no ten akt zabój­stwa wobec nie­go same­go lub wobec innej oso­by powie­rzo­nej jego pie­czy, nie może też bez­po­śred­nio ani pośred­nio wyra­zić na to zgo­dy. Żad­na wła­dza nie ma pra­wa do tego zmu­szać ani na to przy­zwa­lać”» (Evan­ge­lium Vitae, 57).
W związ­ku z tym, Pre­zy­dium Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski zachę­ca wszyst­kich do popar­cia oby­wa­tel­skiej ini­cja­ty­wy usta­wo­daw­czej „Zatrzy­maj abor­cję”, któ­ra ma na celu więk­szą ochro­nę życia dziec­ka poczę­te­go (www​.zatrzy​ma​ja​bor​cje​.pl). Jest to waż­ny krok w stro­nę ochro­ny każ­de­go życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Za kil­ka dni koń­czy się czas wyzna­czo­ny na zbie­ra­nie pod­pi­sów, dla­te­go raz jesz­cze zachę­ca­my do wspar­cia tej ini­cja­ty­wy. Kar­ty z pod­pi­sa­mi nale­ży prze­słać do orga­ni­za­to­rów, aby tra­fi­ły do Par­la­men­tu RP do koń­ca listopada.
Kościół kato­lic­ki w Pol­sce sta­le wspie­ra rodzi­ny w trud­nych sytu­acjach życio­wych. Jeśli rodzi­ce — pomi­mo dostęp­nej pomo­cy psy­cho­lo­gicz­nej, medycz­nej i mate­rial­nej — nie zde­cy­du­ją się na wycho­wy­wa­nie dziec­ka, zawsze mogą prze­ka­zać je do adop­cji, tym bar­dziej, że tak wie­le rodzin jest goto­wych z otwar­tym ser­cem przy­jąć je i oto­czyć swo­ją opie­ką. Zabi­ja­nie dzie­ci nigdy nie powin­no mieć miej­sca. Zamiast abor­cji — adopcja!
Pro­si­my o modli­twę za nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci, aby wszyst­kie od chwi­li swe­go poczę­cia cie­szy­ły się miło­ścią i mia­ły zagwa­ran­to­wa­ne pra­wo do naro­dzin i dal­sze­go szczę­śli­we­go życia.

+ Sta­ni­sław Gądec­ki, Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Poznań­ski, Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski
+ Marek Jędra­szew­ski, Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Kra­kow­ski, Wice­prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski
+ Artur Miziń­ski, Biskup Sekre­tarz Gene­ral­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

War­sza­wa, dnia 8 listo­pa­da 2017 roku