0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

33. Niedziela Zwykła

33. Niedziela Zwykła

1. „Ubo­gich zawsze macie u sie­bie” (Mk 14, 7) — pod tym hasłem już po raz pią­ty odby­wa się w tym roku Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Wspól­nej modli­twie w bazy­li­ce Mariac­kiej prze­wod­ni­czył wczo­raj abp Marek Jędra­szew­ski. Po zakoń­cze­niu Mszy świę­tej potrze­bu­ją­cy otrzy­ma­li żyw­ność w for­mie tzw. „Pacz­ki w Sta­rym Mie­ście”. W tym miej­scu skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy w dys­kret­ny i mądry spo­sób każ­de­go dnia wspie­ra­ją naj­uboż­szych. I my może­my się do tej pomo­cy dołą­czyć skła­da­jąc przez naj­bliż­szy tydzień swo­je ofia­ry do skar­bon w bazylice.

2. Dziś rów­nież prze­ży­wa­my kolej­ny Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu módl­my się za naszych bra­ci w wie­rze, któ­rzy doświad­cza­ją wie­lo­ra­kie­go cier­pie­nia, a zara­zem swo­im świa­dec­twem budu­ją naszą wiarę.

 3. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Elż­bie­ty Węgier­skiej, zakonnicy;
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny, dzie­wi­cy i męczennicy;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Rafa­ła Kali­now­skie­go, kapłana;
-w przy­szłą nie­dzie­lę — Uro­czy­sto­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta zakoń­czy­my rok liturgiczny.

 4. W czwar­tek po wie­czor­nej Mszy świę­tej Wspól­no­ta „Fiat” zapra­sza wszyst­kich lice­ali­stów i stu­den­tów na kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne do sal­ki para­fial­nej przy Pla­cu Mariac­kim 7.

 5. Sio­stry alber­tyn­ki i wolon­ta­riu­sze Fun­da­cji „Po pierw­sze Czło­wiek” skła­da­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za ofia­ry zło­żo­ne w cza­sie kwe­sty w minio­ną nie­dzie­lę. Zebra­no 11.500 zł. Bóg zapłać.