0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

33. Niedziela Zwykła

33. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Elż­bie­ty Węgier­skiej, zakonnicy;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny, dzie­wi­cy i męczennicy.

2. Od sobo­ty trwa­ją Świa­to­we Dni Ubo­gich. W ramach tych dni zapra­sza­my do naszej bazy­li­ki Mariac­kiej na Mszę Świę­tą o godzi­nie 15.oo jesz­cze dzi­siaj i w ponie­dzia­łek. Dzi­siej­szej Mszy Świę­tej o godz. 15.oo będzie prze­wod­ni­czył abp Marek Jędra­szew­ski. Po jej zakoń­cze­niu ludziom potrze­bu­ją­cym będą roz­da­wa­ne paczki.

3. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy w Różach Różań­co­wych. Chęt­nych pro­si­my zapi­sy­wać się w zakrystii.

4. Zapra­sza­my do modli­twy za bli­skich zmar­łych w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00. Wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych moż­na skła­dać w zakrystii.

5. W sobo­tę 19 listo­pa­da o godz. 19.30 Zespół wokal­no-instru­men­tal­ny bazy­li­ki Mariac­kiej Cap­pel­la Maria­lis wraz z soli­sta­mi Elż­bie­tą Towar­nic­ką i Mar­ci­nem Wola­kiem pod dyrek­cją Krzysz­to­fa Michał­ka wyko­na Regu­iem d‑moll. Opus czter­dzie­ste ósme Gabrie­la Fau­re­go. Wstęp wol­ny. Ser­decz­nie zapraszamy!

6. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, w któ­rym znaj­du­ją się zdję­cia wybra­nych dzieł z naszej bazyliki.

7. Powo­li koń­czy­my pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy nagrob­kach, epi­ta­fiach i pamiąt­ko­wych tabli­cach na zewnętrz­nych ścia­nach bazy­li­ki Mariac­kiej, pt. Nekro­po­lia Miesz­czan Kra­kow­skich. Dzię­ku­je­my za ofia­ry w wyso­ko­ści 8 790 zł, zło­żo­ne w ostat­nią nie­dzie­lę na ten cel.

8. Wolon­ta­riu­sze Kuch­ni dla ubo­gich, dzię­ku­ją za zło­żo­ne w minio­ną nie­dzie­lę ofia­ry w wyso­ko­ści 8 830 zł.

grafika — Zwiastowanie, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior