0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

33. Niedziela Zwykła

33. Niedziela Zwykła

19 listo­pa­da 2023 r.

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj Świa­to­wy Dzień Ubo­gie­go, w tym roku pod hasłem: Nie odwra­caj twa­rzy od żad­ne­go bie­da­ka (Tb 4,7). Zapra­sza­my na mszę św. o godz. 15.00 pod prze­wod­nic­twem ks. bpa Rober­ta Chrząszcza;
‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Rafa­ła Kali­now­skie­go, pre­zbi­te­ra;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nie NMP;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Cecy­lii, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy, patron­ki śpie­wu kościel­ne­go, pamię­taj­my w naszych modli­twach o naszych orga­ni­stach, kan­to­rze oraz chó­rach dzia­ła­ją­cych przy naszej bazylice;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Andrze­ja Dung-Lang, pre­zbi­te­ra i towarzyszy.

2. Mariac­ka Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kich chęt­nych pra­gną­cych włą­czyć się w służ­bę litur­gicz­ną przy ołta­rzu w samym ser­cu Kra­ko­wa, zapi­sy w zakrystii.

3. 26 listo­pa­da będzie­my obcho­dzi­li Die­ce­zjal­ny Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży, szcze­gó­ły na pla­ka­tach w naszych gablotach.

4. Do 14 grud­nia br. w Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu czyn­na jest wysta­wa Obraz Zło­te­go Wie­ku, któ­ra jest oka­zją do podzi­wia­nia w histo­rycz­nych wnę­trzach eks­po­na­tów rzad­ko poka­zy­wa­nych, a uka­zu­ją­cych boga­ty świat sztu­ki i kul­tu­ry doby renesansu.

5. Rodzi­ce Kla­ry bar­dzo dzię­ku­ją za zło­żo­ne ofia­ry prze­zna­czo­ne na lecze­nie ich cór­ki, uda­ło się zebrać 16 155 zł, 97 euro, 10 dola­rów i 10 fun­tów. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com jesz­cze raz skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać!

6. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii oraz Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie, a tak­że kalen­darz na 2024 rok.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Spalenie filozofów, fot. P. Gąsior