0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

33. Niedziela Zwykła

33. Niedziela Zwykła

1. W die­ce­zjach dzi­siaj zamknię­cie Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek doko­na tego aktu w Rzy­mie w nie­dzie­lę 20 listo­pa­da br. W naszej bazy­li­ce, któ­ra była kościo­łem jubi­le­uszo­wym uro­czy­sty obrzęd zamknię­cia Bra­my Miło­sier­dzia dzi­siaj w cza­sie Mszy Świę­tej o godz. 18.30.

2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest Dniem Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. W naszej bazy­li­ce do spe­cjal­nie ozna­czo­nych skar­bon moż­na skła­dać ofia­ry pie­nięż­ne na pomoc szcze­gól­nie potrze­bu­ją­cym w Iraku.

3. Ksiądz Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski zapra­sza dzi­siaj o godz. 17.00 do TAURON Are­na Kra­ków na kon­cert zaty­tu­ło­wa­ny: „ŚDM. Jeste­śmy Razem – Bóg liczy na Ciebie!”

4. W dniu 27 paź­dzier­ni­ka 2016 w Glo­uce­ster w sta­nie Mary­land Pan Cur­tis Dagley były kon­wo­jent ołta­rza Wita Stwo­sza został uho­no­ro­wa­ny przez mini­stra spraw zagra­nicz­nych RP odzna­ką Bene Meri­to w uzna­niu zasług przy resty­tu­cji ołta­rza w 1946 roku. Archi­pre­zbi­ter ks. dr Dariusz Raś skie­ro­wał na ręce Pana Dagleya list gratulacyjny.

5. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• W czwar­tek — wspo­mnie­nie Św. Elż­bie­ty Węgier­skiej, zakonnicy
• W pią­tek – wspo­mnie­nie Bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy. Z racji trze­cie­go piąt­ku mie­sią­ca listo­pa­da o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go wraz z wypo­min­ka­mi za zmar­łych wypo­mi­na­nych w naszej bazylice.
• W sobo­tę – wspo­mnie­nie Bł. Salo­mei, zakonnicy

6. W zakry­stii do naby­cia pra­sa i nasz nowy, mariac­ki kalen­darz na rok 2017 oraz nowy modli­tew­nik dla doro­słych – Bło­go­sła­wio­ny kto zaufał Panu. Zachę­ca­my do nabycia!

7. Dzi­siaj przy naszej bazy­li­ce jest pro­wa­dzo­na kwe­sta na rzecz kuch­ni dla ubo­gich przy ul. Odro­wą­ża w Kra­ko­wie. Z posił­ków w kuch­ni korzy­sta­ją oso­by cho­re, samot­ne, dzie­ci z ubo­gich rodzin, bez­dom­ni. Pro­si­my o wsparcie!