0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Adwentu

4. Niedziela Adwentu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w sobo­tę Wigi­lia Naro­dze­nia Pań­skie­go. Msze św. w tym dniu w naszej bazy­li­ce do godz. 11.00 (Mszy św. wie­czor­nej w tym dniu nie będzie), moż­li­wość spo­wie­dzi św. od 6.00 do godz. 12.00. Sta­raj­my się prze­żyć Wie­czór Wigi­lij­ny w duchu chrze­ści­jań­skim. Niech w gro­nie rodzi­ny nie zabrak­nie wspól­nej modli­twy, poła­ma­nia się opłat­kiem i wspól­ne­go śpie­wu kolęd. O godz. 24.00 zapra­sza­my na Paster­kę. Skład­ka zebra­na pod­czas tej Mszy św. będzie prze­zna­czo­na na fun­dusz SOS — pomo­cy samot­nym mat­kom, rodzi­nom wie­lo­dziet­nym i biednym.
‑jesz­cze przez ten tydzień zapra­sza­my na mszę świę­tą rorat­nią od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00. Zachę­ca­my, by na nad­cho­dzą­ce świę­ta przy­go­to­wać się rów­nież ducho­wo i nie odkła­dać spo­wie­dzi na ostat­nie dni. Przy­po­mi­na­my, że z Sakra­men­tu Poku­ty w naszej bazy­li­ce moż­na sko­rzy­stać codzien­nie od 6.00 do 19.00.

2. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że archi­pre­zbi­ter naszej bazy­li­ki — ks. inf. Dariusz Raś otrzy­mał spe­cjal­ne wyróż­nie­nie „Teraz Pol­ska” za kul­ty­wo­wa­nie dzie­dzic­twa narodowego.

3. Chór HASŁO ma przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że uka­za­ła się pły­ta z kolę­da­mi – będzie ona pro­mo­wa­na na kon­cer­cie 27.12 o godz. 19.15 w naszej bazy­li­ce. Już teraz moż­na ją nabyć w naszej zakrystii.

4. Zakoń­czy­li­śmy wie­lo­let­nie pra­ce kon­ser­wa­tor­skie wcho­dzą­ce w zakres zada­nia pro­wa­dzo­ne­go pod nazwą „Nekro­po­lia Miesz­czan Kra­kow­skich”. W ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go wspól­nie z Spo­łecz­nym Komi­te­tem Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła grun­tow­na kon­ser­wa­cja i reno­wa­cja wszyst­kich nagrob­ków, tablic i epi­ta­fiów znaj­du­ją­cych się na ele­wa­cjach zewnętrz­nych naszej bazy­li­ki. Dzię­ku­je­my SKOZK-owi oraz wszyst­kim ofia­ro­daw­com naszej para­fii za oka­za­ne wspar­cie w tym­że dzia­ła­niu. W minio­ną nie­dzie­lę ofia­ry zło­żo­ne na ten cel wynio­sły 9.471 zł. Ser­decz­nie Bóg zapłać.

5. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, kart­ki bożo­na­ro­dze­nio­we ze sce­ną z ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza, cegieł­ki z moty­wem mariac­kim, opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz świe­ce CARITAS – Wigi­lij­ne dzie­ło pomo­cy dzieciom.

6. Rodzi­cie Kla­ry dzię­ku­ją za ofia­ry zło­żo­ne do puszek przed kościo­łem na leki na muko­wi­scy­do­zę. Zebra­no pra­wie 15 tys. złotych.

grafika — św. Anna Samotrzeć, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior