0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Adwentu

4. Niedziela Adwentu

24 grud­nia 2023 

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia, nie będzie mszy świę­tej o godz. 18.30 i 20.00, spo­wiedź dzi­siaj tyl­ko do godz. 13.30. Zapra­sza­my na mszę świę­tą – Paster­kę o godz. 24.00. Skład­ka zebra­na pod­czas tej mszy św. będzie prze­zna­czo­na na fun­dusz SOS – pomoc samot­nym mat­kom, rodzi­nom wie­lo­dziet­nym i bied­nym. W  tym szcze­gól­nym dniu przy wigi­lij­nym sto­le pamię­taj­my o odczy­ta­niu frag­men­tu Ewan­ge­lii, wspól­nej modli­twie, poła­ma­niu się opłat­kiem i śpie­wie kolęd w rodzin­nym gro­nie. Nie zapo­mnij­my rów­nież o wszyst­kich cho­rych, cier­pią­cych, samot­nych i bezdomnych;
‑jutro, ponie­dzia­łek – uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go, porzą­dek mszy świę­tych jak w niedzielę;
‑we wto­rek – świę­to Świę­te­go Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka, porzą­dek mszy świę­tych jak w niedzielę;
‑w śro­dę – świę­to świę­te­go Jana, apo­sto­ła i ewan­ge­li­sty, porzą­dek mszy świę­tych jak w dzień powszedni;
‑w czwar­tek – świę­to świę­tych Mło­dzian­ków, męczenników.

2. W zakry­stii moż­na jesz­cze nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2024 rok, opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz  świe­ce CARITAS – Wigi­lij­ne dzie­ło pomo­cy dzieciom.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Przeniesienie ciała św. Katarzyny na Górę Synaj, fot. P. Gąsior