0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Adwentu

4. Niedziela Adwentu

1. Do sobo­ty 24 grud­nia zapra­sza­my wszyst­kich na rora­ty z krót­kim kaza­niem na godz. 7.00.

2. W sobo­tę będzie­my prze­ży­wać Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Nie będzie wie­czor­nej Mszy św. a moż­li­wość przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi do godz. 12.00. Sta­raj­my się prze­żyć Wie­czór Wigi­lij­ny w duchu chrze­ści­jań­skim. Niech w gro­nie rodzi­ny nie zabrak­nie wspól­nej modli­twy, poła­ma­nia się opłat­kiem i wspól­ne­go śpie­wu kolęd. Zgod­nie z pięk­ną tra­dy­cją puste­go miej­sca przy sto­le wigi­lij­nym pamię­taj­my w tym szcze­gól­nym dniu o wszyst­kich cho­rych, cier­pią­cych, samot­nych i bez­dom­nych!!! O godz. 24.00 zapra­sza­my na Paster­kę. Skład­ka zebra­na pod­czas tej Mszy św. będzie prze­zna­czo­na na fun­dusz SOS — pomo­cy samot­nym mat­kom, rodzi­nom wie­lo­dziet­nym i biednym.

3. Na Ryn­ku Głów­nym odby­wa się dziś tra­dy­cyj­na wigi­lia dla potrzebujących.

4. W litur­gii tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• W nie­dzie­lę (25 grud­nia) — UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.
• W ponie­dzia­łek (26 grud­nia) — ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA.
Skład­ka z Uro­czy­sto­ści Św. Szcze­pa­na prze­zna­czo­na jest na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Krakowie.
Msze świę­te w pierw­szy i dru­gi dzień świąt według porząd­ku niedzielnego!!!

5. Kalen­da­rze nowo­rocz­ne, świe­ce i opłat­ki na stół wigi­lij­ny roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakry­stii, a mło­dzież gru­py Pana­ma wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościo­ła. Zapra­sza­my do naby­cia. Zebra­ne środ­ki posłu­żą m. in. potrze­bu­ją­cym na Ukra­inie. Pro­si­my rów­nież o wspar­cie kon­ser­wa­cji Ołta­rza Wita Stwo­sza. Cegieł­ki o nomi­na­łach 10, 20, 50 i 100 zł są dostęp­ne w zakry­stii oraz w punk­cie obsłu­gi tury­stów. Do każ­dej cegieł­ki dołą­czo­no upo­mi­nek. Księ­ga ofia­ro­daw­ców wysta­wio­na w zakrystii.
6. W dniu dzi­siej­szym wolon­ta­riu­sze Hospi­cjum dla dzie­ci ALMA SPEI w Kra­ko­wie pro­wa­dzą kwe­stę na rzecz swo­ich pod­opiecz­nych. Pole­ca­my to dzie­ło szcze­gól­ne­go miło­sier­dzia ofiar­no­ści wiernych.