0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkanocna

4. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑we wto­rek – świę­to św. Macie­ja. W tym dniu przy­pa­da rocz­ni­ca świę­ceń kapłań­skich księ­dza archi­pre­zbi­te­ra Dariu­sza Rasia;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Zofii Cze­skiej;
‑w czwar­tek – świę­to św. Andrze­ja Bobo­li. O godz. 19.15 kolej­na z kate­chez pt. „Kim On jest?”, orga­ni­zo­wa­nych przez Salę na Górze. O Jezu­sie jako Kró­lu będzie mówił o. dr Jan Stru­mi­łow­ski z zako­nu Ojców Cyster­sów, któ­ry gło­sił w naszej bazy­li­ce reko­lek­cje wiel­ko­post­ne w ubie­głym roku;
‑w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go wraz z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – pod­czas Mszy św. o godz. 10.00 dzie­ci z kla­sy trze­ciej przy­stą­pią pierw­szy raz do Komu­nii św.