0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkanocna

4. Niedziela Wielkanocna

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— dziś — Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia. Troszcz­my się, aby nie zabra­kło tych, któ­rzy będą gło­si­li Ewangelię;
— zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy do naszej Patron­ki pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać przez cały mie­siąc o godz. 18.00;
— w ponie­dzia­łek — świę­to św. Flo­ria­na. W pobli­skiej bazy­li­ce przy pla­cu Matej­ki uro­czy­sto­ści odpu­sto­we oraz Msza św. w int. kra­ko­wian i strażaków;
— we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Sta­ni­sła­wa Kazi­mier­czy­ka;
— w śro­dę — świę­to św. Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba;
— w pią­tek — uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, głów­ne­go patro­na Pol­ski i archi­die­ce­zji kra­kow­skiej. W Kate­drze na Wawe­lu o godz. 9.00 świę­ce­nia diakonatu.

2. Sło­wo abpa Mar­ka Jędra­szew­skie­go przed uro­czy­sto­ścią św. Stanisława

Dro­dzy Archidiecezjanie,

przez wie­ki swo­je­go ist­nie­nia Kościół na pol­skiej zie­mi znaj­do­wał w modli­twie wytchnie­nie i pokój wobec gro­żą­cych pań­stwu i jego spo­łecz­no­ści nie­bez­pie­czeństw. Odno­sił się przy tym chęt­nie do przy­kła­du życia i wsta­wien­nic­twa świę­tych patro­nów, a wśród nich do hero­icz­nej posta­wy Świę­te­go Sta­ni­sła­wa, Głów­ne­go Patro­na Pol­ski. Nie ina­czej czy­ni obec­nie, gdy przez licz­ne gesty miło­sier­dzia wobec potrze­bu­ją­cych oraz gorą­cą modli­twę zano­szo­ną do Boga na wzór świę­tych, towa­rzy­szy ludz­ko­ści na dro­gach zbawienia.

Mimo że tra­dy­cyj­na pro­ce­sja do Sank­tu­arium Męczeń­stwa Świę­te­go Sta­ni­sła­wa na Skał­ce ze wzglę­du na stan epi­de­mii w tym roku nie odbę­dzie się, obcho­dy Uro­czy­sto­ści Świę­te­go Sta­ni­sła­wa w Kra­ko­wie będą mia­ły nastę­pu­ją­cy prze­bieg: w nie­dzie­lę 10 maja br. o godz. 10.30 w Kate­drze na Wawe­lu będzie spra­wo­wa­na Msza świę­ta ku czci św. Sta­ni­sła­wa pod prze­wod­nic­twem Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Wacła­wa Depo, Metro­po­li­ty Czę­sto­chow­skie­go. Z racji na ogra­ni­czo­ny udział wier­nych Eucha­ry­stia będzie trans­mi­to­wa­na przez Pro­gram Pierw­szy Tele­wi­zji Polskiej.

Z kolei w śro­dę 13 maja o godz. 19.00 z przed­sta­wi­cie­la­mi Kapi­tu­ły Metro­po­li­tal­nej i ojca­mi pau­li­na­mi odpra­wię Mszę świę­tą na Skał­ce, odda­jąc cześć reli­kwiom Świę­te­go Sta­ni­sła­wa BM i zano­sząc przed Boży maje­stat inten­cje wier­nych całej Archidiecezji.

W cza­sie trwa­ją­cej w para­fiach Nowen­ny przed Uro­czy­sto­ścią Świę­te­go Sta­ni­sła­wa powie­rzaj­my jego wsta­wien­nic­twu wszyst­kie aktu­al­ne tro­ski i jed­nocz­my się we wspól­nej modli­twie, woła­jąc: „Świę­ty Sta­ni­sła­wie, Patro­nie nasz, opie­ku­nie całej Ojczy­zny, módl się za nami!”.

Z ser­ca błogosławię
†Marek Jędraszewski
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Krakowski