0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkanocna

4. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-od dzi­siaj roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa majo­we, w naszej bazy­li­ce codzien­nie o godz. 18.00, ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy;
‑w ponie­dzia­łek msze św. w naszej bazy­li­ce co godzi­nę od 6 do 11 i o 18:30;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Ata­na­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła;
‑w śro­dę – uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, głów­nej patron­ki Pol­ski, msze św. w naszej bazy­li­ce wg porząd­ku nie­dziel­ne­go. Na mszę św. o godz. 18:30 szcze­gól­nie zapra­sza­my tego­rocz­nych matu­rzy­stów razem z ks. bp Rober­tem Chrząsz­czem będzie­my się modlić o świa­tło Ducha Świę­te­go na czas egza­mi­nów matu­ral­nych i na czas wybo­ru dro­gi życiowej;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na, męczen­ni­ka, uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w koście­le św. Flo­ria­na o godz. 18.30;
‑w pią­tek– wspo­mnie­nie św. Sta­ni­sła­wa Kazi­mier­czy­ka, pre­zbi­te­ra, w tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca;
‑w sobo­tę – świę­to Świę­tych apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba, w pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca w cza­sie nabo­żeń­stwa majo­we­go będzie­my się modlić w inten­cji naszej Ojczyzny.

2. Zachę­ca­my do naby­cia mono­gra­fii kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii, któ­ra uka­za­ła się w związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsio­ra. Album moż­na nabyć w zakrystii.

grafika — Upadek pod krzyżem, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior