0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkiego Postu

4. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i para­fia­nie,
modli­my się za Was wszyst­kich w cza­sach epi­de­mii. Odpra­wia­my za Was Msze św. i łączy­my się z Wami szcze­gól­nie pod­czas modli­twy wier­nych. Pro­si­my Boga o siłę dla cho­rych, leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i pie­lę­gnia­rzy, apte­ka­rzy, wolon­ta­riu­szów, za inne służ­by i rzą­dzą­cych w Pol­sce i na świecie.

2. W tygodniu:
— w śro­dę – w uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, prze­ży­wa­ną tak­że jako Dzień Świę­to­ści Życia, Wie­czor­ną Eucha­ry­stię o godz. 18.30 odpra­wi biskup pomoc­ni­czy naszej archi­die­ce­zji — Damian Muskus. Trans­mi­sja z tej Mszy św. będzie dostęp­na na stro­nie archi­die­ce­zji krakowskiej;
— w czwar­tek – Z powo­du sta­nu epi­de­mii w Pol­sce comie­sięcz­na Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście” odbę­dzie się onli­ne. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy poprzez para­fial­ną stro­nę inter­ne­to­wą pod­czas Mszy o 18.30, a po niej do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W tym mie­sią­cu tema­tem Ado­ra­cji jest „Zobacz wię­cej!” nawią­zu­jąc do spo­tka­nia Pana Jezu­sa z Nata­na­elem. W mar­cu nasza wspól­no­ta obcho­dzi 8. uro­dzi­ny — pro­si­my o modli­twy! 🙂 Na stro­nie www​.face​bo​ok​.com/​C​h​r​y​s​t​u​s​W​S​t​a​r​y​m​M​iescie może­cie zna­leźć wyda­rze­nie pt. „Chry­stus uRo­dzi­ny | #07 Zobacz wię­cej! — w czwar­tek szcze­gól­nie Pan będzie pukał do drzwi pol­skich rodzin — zapro­śmy Go i otwórz­my Mu drzwi do naszych domów, naszych serc. 🙂

3. Nie­ty­po­we w tym roku mariac­kie reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla kra­ko­wian odbę­dą w sie­ci, a popro­wa­dzi je Woj­ciech Węgrzy­niak – wykła­dow­ca aka­de­mic­ki, bibli­sta, dusz­pa­sterz i reko­lek­cjo­ni­sta. Zachę­ca­my do oglą­da­nia i słu­cha­nia nauk od nie­dzie­li 28 mar­ca do czwart­ku 2 kwiet­nia o godz. 18.30. Treść reko­lek­cji „Dla głod­nych” zasko­czy nas na pew­no nie­jed­nym cie­ka­wym i cel­nym opo­wia­da­niem i spo­strze­że­niem ks. Woj­cie­cha. Zachę­ca­my do obej­rze­nia trans­mi­sji na stro­nie para­fial­nej (mariac​ki​.com) oraz na stro­nie archi­die­ce­zji kra­kow­skiej (die​ce​zja​.pl).