0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkiego Postu

4. Niedziela Wielkiego Postu

1. Od dziś zapra­sza­my na mariac­kie reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „ZAPRZESTAĆ WOJNY! Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy zabie­ga­ją o pokój (Mt 5,9)”. W tym roku, z oka­zji jubi­le­uszu 800-lecia para­fii Mariac­kiej i jej wspól­nej tra­dy­cji z zako­nem domi­ni­ka­nów, popro­wa­dzi je o. Maciej Biskup OP – nowo wybra­ny prze­or domi­ni­ka­nów w Łodzi. Od ponie­dział­ku do czwart­ku Msza św. z nauką reko­lek­cyj­ną będzie o godz. 10.oo i 18.30. Trans­mi­sja z Mszy św. wie­czor­nej o godz. 18.30 i nauk reko­lek­cyj­nych odby­wać się będzie na kana­le YouTu­be bazy­li­ki. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej mariac​ki​.com.

2. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyj­ne, za udział w któ­rych moż­na uzy­skać łaskę odpu­stu zupełnego:
-w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym;
‑w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzyżowa.

3. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu ser­decz­nie zapra­sza­my stu­den­tów, oraz wszyst­kich chęt­nych na Aka­de­mic­ką Dro­gę Krzy­żo­wą. Nabo­żeń­stwu, któ­re roz­pocz­nie się przy Kole­gia­cie św. Anny w śro­dę 30 mar­ca o godz. 20:30, będzie prze­wod­ni­czył metro­po­li­ta kra­kow­ski abp Marek Jędra­szew­ski. Naszą modli­twą szcze­gól­nie chce­my oto­czyć Ukra­inę, pro­sząc o pokój dla niej.

4. Kościół w Pol­sce wspie­ra potrze­bu­ją­cych na sku­tek woj­ny na Ukra­inie na róż­ne spo­so­by, poprzez orga­ni­za­cję miejsc noc­le­go­wych, otwie­ra­nie domów para­fial­nych, ale przede wszyst­kim w spo­sób zor­ga­ni­zo­wa­ny poprzez dzie­ło Cari­tas, któ­re zarzą­dza całym sys­te­mem pomo­co­wym. W naszej bazy­li­ce swo­ją jał­muż­nę wiel­ko­post­ną na rzecz cier­pią­cych moż­na skła­dać do skar­bon tak­że przez kolej­ne dni.

5. W zakry­stii są do naby­cia cza­so­pi­sma kato­lic­kie, pamiąt­ki z bazy­li­ki Mariac­kiej oraz wiel­ka­noc­ne baran­ki „Cari­tas”.