0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkiego Postu — Laetare

4. Niedziela Wielkiego Postu — Laetare

1. W naj­bliż­szy pią­tek będzie­my prze­ży­wać uro­czy­stość św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP. Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00, 11.00 oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyjne:
- w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzyżowa;
— w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

3. Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re odbę­dą się od przy­szłej nie­dzie­li — 21 do 25 mar­ca w naszej bazy­li­ce. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni w śro­do­wi­sku kato­li­ków ewan­ge­li­za­to­rzy dia­kon Mar­cin i Moni­ka Gaj­do­wie. Od 1991 roku są mał­żeń­stwem, mają czwo­ro dzie­ci. Mar­cin to lekarz, magi­ster nauk o rodzi­nie (wydział teo­lo­gicz­ny), tera­peu­ta chrze­ści­jań­ski, w  2016 przy­jął sakra­ment świę­ceń w stop­niu dia­ko­na. Moni­ka to peda­gog ogól­ny i spe­cjal­ny, tera­peu­ta chrze­ści­jań­ski. Módl­my się o owo­ce Ducha św. naszych spo­tkań reko­lek­cyj­nych, któ­re już za tydzień roz­pocz­nie­my. Trans­mi­sja z Mszy św. i nauk reko­lek­cyj­nych o godz. 18.30 odby­wać się będzie na kana­le YouTu­be bazy­li­ki. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się w gablo­tach i na stro­nie inter­ne­to­wej mariac​ki​.com.

4. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że zakoń­czy­li­śmy pra­ce zdob­ni­cze przy pro­spek­cie orga­nów głów­nych. W naj­bliż­szym tygo­dniu wyko­naw­ca, austriac­ka fir­ma Rie­ger Orgel­bau, roz­pocz­nie dzia­ła­nia nad into­na­cją instru­men­tu. Porzą­dek codzien­nych przed­po­łu­dnio­wych Mszy św. oraz tej o 18.30, jak rów­nież ruch tury­stycz­ny pozo­sta­je bez zmian. O wszel­kich zmia­nach orga­ni­za­cyj­nych będzie­my infor­mo­wać na bieżąco.