0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Zwykła

4. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:

we wto­rek – wspo­mnie­nie Św. Jana Bosko, pre­zbi­te­ra;

- w czwar­tek świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go; w tym dniu pamię­taj­my o oso­bach kon­se­kro­wa­nych, żyją­cych we wspól­no­tach zakon­nych. Szcze­gól­nie pole­ca­my Bogu Sio­stry Sera­fit­ki posłu­gu­ją­ce w naszej bazy­li­ce. O godz. 18.30 w bazy­li­ce modlić się będzie z oso­ba­mi kon­se­kro­wa­ny­mi ks. bp Damian Muskus;

- w tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tekpią­tek i sobo­ta mie­sią­ca, w sobo­tę zapra­sza­my na róża­niec w inten­cji naszej Ojczy­zny.

2. Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że dzi­siaj o godz. 17.00 w Kole­gia­cie Św. Anny odbę­dzie się kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny Kolę­dy do Nie­ba na rzecz dzie­ci z cho­ro­ba­mi nerek leczo­nych w Kli­ni­ce Nefro­lo­gii Dzie­cię­cej Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Dzie­cię­ce­go w Kra­ko­wie. Wstęp wolny.

3. Scho­la Mariac­ka ser­decz­nie zapra­sza do udzia­łu i wspól­ne­go kolę­do­wa­nia przy szop­ce w naj­bliż­szy czwar­tek 2 lute­go po Mszy św. o godz. 18.30. W pro­gra­mie kolę­dy pol­skie i ukraińskie.

4. Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w akcji Pacz­ka dla Ukra­iny. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach w naszej gablocie.

5. Przez cały czas skła­da­my ofia­ry do skar­bon. W dniu, kie­dy wie­lu z nas wspo­ma­ga Wiel­ką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomo­cy w tym roku pod hasłem Chce­my wygrać z sep­są! Gra­my dla wszyst­kich – małych i dużych! i my pra­gnie­my podzię­ko­wać za cało­rocz­ną hoj­ność cha­ry­ta­tyw­ną Kra­ko­wian. W róż­nych for­mach dobro­czyn­nych ini­cja­tyw w 2022 r. zosta­ło od Was prze­ka­za­ne potrze­bu­ją­cym ponad 350 tysię­cy zło­tych. Za ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne podziękowanie!

gra­fi­ka — Modli­twa w Ogroj­cu, frag­ment, Jakub Mer­tens, ok. 1600, fot. P. Gąsior