0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Zwykła

4. Niedziela Zwykła

1. Wczo­raj w Kate­drze na Wawe­lu odbył się ingres ks. Abpa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go. Ordy­na­riu­sza naszej Archi­die­ce­zji pole­caj­my w naszym modli­twom, pamię­ta­jąc w nich rów­nież o Księ­dzu Kar­dy­na­le Sta­ni­sła­wie Dzi­wi­szu, któ­ry 11 lat spra­wo­wał tę posługę.

2. W dniu dzi­siej­szym, szcze­gól­nie pod­czas Mszy o godz. 10.00 modli­my się za Księ­dza Pra­ła­ta Jana Pasierb­ka, dzię­ku­jąc Bogu za 80 lat życia i 47 lat misji w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Jubi­la­to­wi życzy­my życia w zdro­wiu, opie­ki Patron­ki Para­fii oraz ludz­kiej życzliwości.

3. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Jana Bosko, kapłana.
• w czwar­tek – świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, XXI Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Msze Świę­te o godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30.
• w pią­tek – pierw­szy mie­sią­ca: Msza Świę­ta wie­czor­na o Naj­święt­szym Ser­cu Jezu­sa, a po niej krót­ka ado­ra­cja i modli­twa Litanią.
• w naj­bliż­szą nie­dzie­lę o godz. 8.00 Msza za zmar­łych pole­ca­nych modli­twom w naszej Bazy­li­ce a przed nią wypominki.

4. W zakry­stii są dostęp­ne są oko­licz­no­ścio­we Różań­ce z logo Bazy­li­ki. Zachę­ca­my też do wspar­cia kon­ser­wa­cji Ołta­rza Wita Stwo­sza. Do każ­dej cegieł­ki o nomi­na­łach 10, 20, 50 i 100 zł dołą­czo­no upominek.

5. Zapra­sza­my ser­decz­nie na III Cha­ry­ta­tyw­ny Kon­cert pt. „Kolę­dy do Nie­ba” na rzecz Kli­ni­ki Kar­dio­chi­rur­gii Dzie­cię­cej prof. Janu­sza Skal­skie­go. Odbę­dzie się on dzi­siaj o godz. 15.20 w Kole­gia­cie Św. Anny w Krakowie.

6. W dniu dzi­siej­szym wolon­ta­riu­sze Mało­pol­skie­go Inte­gra­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Kul­tu­ral­no — Oświa­to­we­go w Kra­ko­wie pro­wa­dzą kwe­stę na rzecz swo­ich pod­opiecz­nych. Pole­ca­my to dzie­ło miło­sier­dzia ofiar­no­ści wier­nych. Pro­si­my teraz przed­sta­wi­cie­la kwe­stu­ją­cych o kil­ka słów…