0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkanocna

5. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑dziś – pod­czas Mszy św. o godz. 10.00 dzie­ci z kla­sy trze­ciej przy­stę­pu­ją pierw­szy raz do Komu­nii św. Po Mszy św. o 18.30 przed bazy­li­ką odbę­dą się tań­ce led­nic­kie z oka­zji rocz­ni­cy uro­dzin św. Jana Paw­ła II;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Jana Nepo­mu­ce­na;
‑w śro­dę – o godz. 19.15 zapra­sza­my na kon­cert chó­ru z USA pod dyrek­cją Richar­da Zie­lin­skie­go. Zaś o godz. 20.00 kolej­ne spo­tka­nie para­fial­nej gru­py Fiat, któ­ra przy­go­to­wu­je się do ŚDM w Lizbonie;
‑w czwar­tek – o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez pt. „Kim On jest?”, orga­ni­zo­wa­nych przez Salę na Górze. O Jezu­sie jako Kapła­nie będzie mówi­ła pani dr Danu­ta Pie­karz, ita­lia­nist­ka i biblist­ka, wykła­dow­ca na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim i Uni­wer­sy­te­cie Papie­skim Jana Paw­ła II w Krakowie;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie NMP Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych;
‑w sobo­tę — o godz. 9.00 w kate­drze na Wawe­lu 14. dia­ko­nów z naszej Archi­die­ce­zji przyj­mie świę­ce­nia kapłań­skie. O godz. 10.00 w bazy­li­ce modlić się będą przed­sta­wi­cie­le Mało­pol­skiej Izby Rze­mio­sła i Przed­się­bior­czo­ści. O godz. 14.30 gru­pa Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go naszej Para­fii zapra­sza na Mszę do kościo­ła Sióstr Pre­zen­tek, a po niej na spo­tka­nie do sal­ki parafialnej;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – na Mszy św. o godz. 10.00 dzie­ci z kla­sy czwar­tej prze­ży­wać będą rocz­ni­cę swo­jej I Komu­nii św. O godz. 17.15 zapra­sza­my na „Kon­cert Dla Mat­ki” w wyko­na­niu Chó­ru Mie­sza­ne­go Kate­dry Wawel­skiej oraz zna­ko­mi­tych soli­stów. O godz. 18.30 Msza w int. przy­ja­ciół Hospi­cjum św. Łaza­rza. Nabo­żeń­stwo majo­we w tym dniu odpra­wi­my wyjąt­ko­wo po Mszy o godz. 13.