0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkanocna

5. Niedziela Wielkanocna

1. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
 — w ponie­dzia­łek – świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, kapła­na i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski; 

2. Codzien­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we ku czci Mat­ki Bożej o godz. 18.00. W cza­sie nabo­żeństw majo­wych modli­my się szcze­gól­nie za Ojca Świę­te­go, za Kościół w Pol­sce, o pokój na świe­cie, za rodzi­ny, o powo­ła­nia kapłań­skie, oraz o dobre urodzaje.

3. Cie­szy­my się z fak­tu, iż poświę­ci­li­śmy i odda­li­śmy do użyt­ku orga­ny głów­ne, wyko­na­ne dla nas przez austriac­ką fir­mę Rie­ger Orgel­bau. Szla­chet­ność brzmie­nia instru­men­tu, bar­dzo sze­ro­ki wachlarz moż­li­wo­ści reje­stra­cyj­nych oraz pięk­no zewnętrz­ne pozwa­la­ją żywić nadzie­ję, że orga­ny te sta­ną się świad­ka­mi coraz lep­szej jako­ści muzycz­nej i kom­po­zy­tor­skiej, a tak­że będą towa­rzy­szyć modli­twie wie­lu poko­le­niom krakowian.

 4. Dziś o godz. 17.00 zapra­sza­my na pierw­szy po poświę­ce­niu nasze­go instru­men­tu reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Karo­la Mos­sa­kow­skie­go. Trans­mi­sję z kon­cer­tu będzie moż­na zoba­czyć na naszym kana­le YouTu­be. Nato­miast w sobo­tę o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy Sarah Kim w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Szcze­gó­ły na stro­nie inter­ne­to­wej i na plakatach.

 5. W następ­ną nie­dzie­lę po Mszy św. o godzi­nie 13.00, odbę­dzie się kon­cert Cap­pel­li Maria­lis dedy­ko­wa­ny Hospi­cjum św. Łaza­rza, w ramach trwa­ją­cej akcji Pola Nadziei. Po kon­cer­cie i wszyst­kich Mszach św. wolon­ta­riu­sze będą pro­wa­dzi­li zbiór­kę dat­ków na pomoc cho­rym u kre­su życia.