0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkiego Postu

5. Niedziela Wielkiego Postu

  1. Od dzi­siaj do czwart­ku trwa­ją nasze Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie woła­łeś”. Pro­wa­dzi je o. dr Jan Stru­mi­łow­ski  — mnich cyster­ki. Zapra­sza­my codzien­nie o 10:00 lub 18:30 na spo­tka­nia reko­lek­cyj­ne, któ­re są obo­wiąz­kiem ser­ca każ­de­go wie­rzą­ce­go. Jeste­śmy wezwa­ni do pra­cy nad wła­snym sumie­niem i oży­wia­niem wia­ry zwłasz­cza przed Wielkanocą.
  2. W bazy­li­ce dziś jesz­cze o 17.30 Gorz­kie Żale, a o 20:30 Aka­de­mic­ka Dro­ga Krzy­żo­wa pro­wa­dzo­na uro­czy­ście spod kościo­ła św. Anny do oo. Franciszkanów.
  3. W ponie­dzia­łek Uro­czy­stość św. Józe­fa, dla­te­go czci­my w spo­sób szcze­gól­ny jego wize­ru­nek w pół­noc­nej nawie nasze­go kościo­ła, a w cza­sie jutrzej­szej Mszy świę­tej o godz. 18.30 modli­my się wraz z Metro­po­li­tą Arcy­bi­sku­pem Mar­kiem Jędra­szew­skim w inten­cji Kra­ko­wa oraz wszyst­kich kra­ko­wian. Św. Józef patro­nu­je nasze­mu mia­stu od 1715 roku. Msze św. od 6 do 8 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10,11 i 18.30.
  4. Dziś przy bazy­li­ce kwe­stu­ją wolon­ta­riu­sze z Fun­da­cji HCPT Pol­ska. Przed­sta­wi­cie­la pro­si­my o zabra­nie głosu…