0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkiego Postu

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Roz­po­czy­na­my dziś reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re będą trwa­ły do naj­bliż­sze­go czwart­ku w naszej bazy­li­ce. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni w śro­do­wi­sku kato­li­ków ewan­ge­li­za­to­rzy dia­kon Mar­cin i Moni­ka Gaj­do­wie. Módl­my się o owo­ce Ducha św. naszych spo­tkań reko­lek­cyj­nych, któ­re od jutra będą roz­po­czy­nać się Eucha­ry­stią o godz. 10.oo i 18.30. Trans­mi­sja z Mszy św. i nauk reko­lek­cyj­nych o godz. 18.30 odby­wać się będzie na kana­le YouTu­be bazy­li­ki. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się w gablo­tach i na stro­nie inter­ne­to­wej mariac​ki​.com

2. W naj­bliż­szy czwar­tek będzie­my prze­ży­wać uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00, 11.00 oraz wie­czo­rem o godz. 18.30. Na wie­czor­nej Mszy św. będzie­my koń­czyć reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. A po ich zakoń­cze­niu wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza­my na Wie­czór Adoracji.

 3. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyjne:
- w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzyżowa;
— w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.
— Bar­dzo pro­si­my, aby w tym trud­nym cza­sie pan­de­mii swo­jej Spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej nie odkła­dać na ostat­nią chwilę.

4. W pią­tek wszyst­kich ubo­gich – potrze­bu­ją­cych ducho­we­go i mate­rial­ne­go wspar­cia — zapra­sza­my na Mszę świę­tą w ich inten­cji o godz. 11.oo.

5. Roz­po­czę­ły się dzia­ła­nia nad into­na­cją nowe­go instru­men­tu orga­no­we­go. Porzą­dek codzien­nych przed­po­łu­dnio­wych Mszy św. oraz tej o 18.30 pozo­sta­je bez zmian. O wszel­kich zmia­nach orga­ni­za­cyj­nych będzie­my infor­mo­wać na bieżąco.

6. Sto­wa­rzy­sze­nie Cha­ry­ta­tyw­ne „Dobro­sław”, któ­re w minio­ną nie­dzie­lę pro­wa­dzi­ło kwe­stę przy naszej bazy­li­ce skła­da wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­ne „Bóg zapłać”, za zło­żo­ną ofia­rę w kwo­cie 1176 zł.

7. W zakry­stii są do naby­cia cza­so­pi­sma kato­lic­kie, publi­ka­cje dot. bazy­li­ki Mariac­kiej oraz wiel­ka­noc­ne baran­ki „Cari­tas”.