0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Zwykła

5. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Agaty;
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Paw­ła Miki i Towarzyszy;
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Scholastyki;

2. Już od 9 lute­go pra­cow­ni­cy para­fii oraz Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło” piel­grzy­mo­wać będą po Zie­mi Świę­tej i pogłę­biać swo­ją zna­jo­mość Ewan­ge­lii. Rela­cję z tego ducho­we­go wyda­rze­nia będzie moż­na śle­dzić na stro­nie WWW i para­fial­nym pro­fi­lu Fecebook.

3. Zachę­ca­my do naby­wa­nia w zakry­stii boga­to ilu­stro­wa­nej publi­ka­cji o bazy­li­ce Mariac­kiej pt. „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…”. To fascy­nu­ją­ca opo­wieść autor­stwa Lesz­ka Maza­na o para­fial­nym koście­le kra­ko­wian, jego legen­dach, poda­niach i ośmiu­set let­niej historii.

4. W ostat­nim cza­sie wspar­li­śmy naszy­mi ofia­ra­mi nastę­pu­ją­ce dzieła:
• Sio­stry Misjo­nar­ki posłu­gu­ją­ce w sie­ro­ciń­cu w Boli­wii — 5.000 zł.
• Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Czło­wie­ka — 8.000 zł.
Wszyst­kim za zło­żo­ne ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne – Bóg zapłać!