0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Zwykła

5. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w czwar­tek – wspomnie­nie św. Scho­la­sty­ki, dziewicy;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie NMP z Lour­des. W tym dniu, z racji Świa­to­we­go Dnia Cho­rych naszą szcze­gól­ną modli­twą obej­mu­je­my wszyst­kich ludzi cier­pią­cych. W naszej bazy­li­ce tra­dy­cyj­nie prze­ży­wa­my ten dzień na wio­snę, w Tygo­dniu Miłosierdzia.

2. W przy­szłą nie­dzie­lę, 13 lute­go Wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Mszę św. o godz. 18.30. Po Eucha­ry­stii będzie chwi­la ado­ra­cji i indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem mał­żon­ków, zako­cha­nych, narze­czo­nych, oraz tych, któ­rzy poszu­ku­ją swo­je­go powołania.