0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Zwykła

5. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łekwspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Paw­ła Miki i towa­rzy­szy;
-w pią­tek wspo­mnie­nie św. Scho­la­sty­ki, dziewicy;

2. Decy­zją Ks. Arcy­bi­sku­pa ks. Dariusz Susek został mia­no­wa­ny pro­bosz­czem para­fii pw. NMP Mat­ki Kościo­ła w Bolę­ci­nie. Pro­si­my dobre­go Boga o bło­go­sła­wień­stwo i wszel­kie potrzeb­ne łaski na czas nowej posługi. 

3. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy w inten­cji Kra­kow­skich Sto­ma­to­lo­gów w czwar­tek pod­czas mszy świę­tej o godzi­nie 18:00.

4. Kate­che­zy Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej roz­pocz­ną się w koście­le św. Bar­ba­ry od 12 lute­go. Będą gło­szo­ne w nie­dzie­lę i wtor­ki o godz. 19:00 w sali soda­li­cyj­nej.

5. Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w akcji Pacz­ka dla Ukra­iny. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach w naszej gablocie.

6. Dzi­siaj wolon­ta­riu­sze kwe­stu­ją na rzecz małej Amel­ki. Pro­si­my przed­sta­wi­cie­la o kil­ka zdań o tej akcji.

grafika — Modlitwa w Ogrojcu, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior