0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Zwykła

5. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski i archi­die­ce­zji kra­kow­skiej, msze św. w naszej bazy­li­ce co godzi­nę od 6.00  do 11.00 i o 18:30; w kate­drze na Wawe­lu Alum­ni pią­te­go roku kra­kow­skie­go Semi­na­rium Duchow­ne­go przyj­mą świę­ce­nia dia­ko­na­tu – pamię­taj­my o nich w naszych modlitwach;
‑zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, codzien­nie o godz. 18.00;
‑w przy­szłą nie­dzie­lę tra­dy­cyj­na pro­ce­sja z Wawe­lu na Skał­kę; nato­miast my w naszej bazy­li­ce na mszy św. o godz. 10.00 będzie­my się modlić w inten­cji Ojczy­zny – zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy.

2. W przy­szłą sobo­tę, 13 maja o godz. 20.00 odbę­dzie się w bazy­li­ce kon­cert orga­no­wy Danie­la Strzą­da­ły w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Ser­decz­nie zapraszamy!

2. Zachę­ca­my do naby­cia mono­gra­fii kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii, któ­ra uka­za­ła się w związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsio­ra. Album moż­na nabyć w zakrystii.

grafika — Upadek pod krzyżem, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior