0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Wielkanocna

6. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑dziś –przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Fili­pa Nere­usza. O godz. 17.15 zapra­sza­my na „Kon­cert Dla Mat­ki” połą­czo­ny z kwe­stą na rzecz Hospi­cjum w wyko­na­niu Chó­ru Mie­sza­ne­go Kate­dry Wawel­skiej oraz zna­ko­mi­tych soli­stów. O godz. 18.30 Msza w int. przy­ja­ciół Hospi­cjum św. Łazarza;
‑w śro­dę –wspo­mnie­nie św. Urszu­li Ledóchowskiej;
‑w czwar­tek –po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Wyczer­pa­ny?”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE z udzia­łem zespo­łu „nie­ma­GO­tu”;
‑w pią­tek — świę­to Nawie­dze­nia NMP. W bazy­li­ce Ojców Kar­me­li­tów na Pia­sku suma odpu­sto­wa o godz. 18.00;
‑w sobo­tę —  wspo­mnie­nie św. Justy­na. Na Mszę o godz. 11.00 zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy wszyst­kie dzie­ci z oka­zji ich świę­ta. Po Eucha­ry­stii prze­wi­dzia­ne atrak­cje dla dzie­ci z nagro­da­mi orga­ni­zo­wa­ne przez wspól­no­tę Fiat;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza św. za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach;

3. Wspól­no­ty mariac­kie zapra­sza­ją na śpie­wa­nie Lita­nii Mat­ce Bożej przy Bra­mie Flo­riań­skiej, w dniach 27 – 29 maja, twór­czo nawią­zu­jąc do ludo­wej pol­skiej tradycji.