0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Wielkanocna

6. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— dziś i jutro — zachę­ca­my do uczest­nic­twa, bez­po­śred­nio lub za pośred­nic­twem mediów, w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych obcho­dom 100-lecia uro­dzin św. Jana Paw­ła II. W ponie­dzia­łek o godz. 18.30 zapra­sza­my na Mszę dzięk­czyn­ną za Karo­la Woj­ty­łę — Papie­ża Pola­ka — w szcze­gól­no­ści za jego posłu­gi sakra­men­tal­ne w koście­le Mariackim;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Jana Nepo­mu­ce­na;
— w następ­ną nie­dzie­lę — na Mszy o godz. 10.00 będzie­my wspól­nie modlić się w inten­cji naszej Ojczy­zny.