0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Wielkanocna

6. Niedziela Wielkanocna

1. Dziś łączy­my się ducho­wo z uczest­ni­ka­mi tra­dy­cyj­nych uro­czy­sto­ści ku czci  świę­te­go Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka, któ­re odby­wa­ją się na Wawe­lu i Skał­ce, powie­rza­jąc jego wsta­wien­nic­twu naszą Ojczy­znę a szcze­gól­nie Archi­die­ce­zję Krakowską.

 2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Fatimy;
‑w pią­tek – świę­to św. Macie­ja, apostoła

3. Przez cały mie­siąc maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we ku czci Mat­ki Bożej o godz. 18.00. W cza­sie nabo­żeństw majo­wych modli­my się szcze­gól­nie za Ojca Świę­te­go, za Kościół w Pol­sce, o pokój na świe­cie, o usta­nie pan­de­mii, za rodzi­ny, o powo­ła­nia kapłań­skie oraz o dobre urodzaje.