0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Wielkanocna

6. Niedziela Wielkanocna

1. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – wspo­mnie­nie NMP Wspo­mo­ży­ciel­ki Wiernych;
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Fili­pa Nere­usza, kapłana;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie bł. kard. Ste­fa­na Wyszyńskiego. 

 2. Codzien­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we ku czci Mat­ki Bożej o godz. 18.00. W cza­sie nabo­żeństw majo­wych modli­my się szcze­gól­nie za Ojca Świę­te­go, za Kościół w Pol­sce, o pokój na świe­cie, za rodzi­ny, o powo­ła­nia kapłań­skie oraz o dobre uro­dza­je. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu szcze­gól­nie pamię­taj­my o dia­ko­nach, któ­rzy w sobo­tę w Kate­drze na Wawe­lu przyj­mą świę­ce­nia kapłańskie.

3. Dziś po Mszy św. o godzi­nie 13.00, odbę­dzie się kon­cert Cap­pel­li Maria­lis dedy­ko­wa­ny Hospi­cjum św. Łaza­rza, w ramach trwa­ją­cej akcji Pola Nadziei. Po kon­cer­cie i wszyst­kich Mszach św. wolon­ta­riu­sze będą pro­wa­dzi­li zbiór­kę dat­ków na pomoc cho­rym u kre­su życia.

 4. W sobo­tę – 28 maja o godz. 20.oo zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy Andrze­ja Biał­ko w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Organowych. 

 5. W naj­now­szym „Gościu Nie­dziel­nym”, któ­ry moż­na nabyć w zakry­stii jest war­to­ścio­wy arty­kuł o naszych mariac­kich orga­nach, któ­re tydzień temu zosta­ły uro­czy­ście poświęcone.

6. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście, dzia­ła­ją­ca przy bazy­li­ce Mariac­kiej obcho­dzi 10. uro­dzi­ny. W dniach od 26 do 28 maja zapra­sza­my na obcho­dy tych­że uro­dzin. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie i na stro­nie internetowej.

7. W 1983 roku św. Jan Paweł II Wiel­ki powie­dział do kle­ry­ków Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej: Przy­na­le­żę do semi­na­rium kra­kow­skie­go i mam pra­wo do was, a wy do mnie. Przy­na­le­żę w tym zna­cze­niu, że semi­na­rium kra­kow­skie mnie przy­go­to­wa­ło do kapłań­stwa. To jest wiel­ka rzecz, przy­go­to­wać czło­wie­ka do kapłań­stwa. Okres, w któ­rym to się dzia­ło w moim życiu, był okre­sem szcze­gól­nym, wyjąt­ko­wym. Mając na uwa­dze te sło­wa Ojca Świę­te­go, w imie­niu Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich mło­dych męż­czyzn, pra­gną­cych wkro­czyć na dro­gę for­mu­ją­cą do kapłań­stwa, do zapi­sy­wa­nia się do Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej w Kra­ko­wie przy ul. Pod­zam­cze 8. Wię­cej szcze­gó­łów na stro­nie inter­ne­to­wej seminarium.