0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Wielkanocna

6. Niedziela Wielkanocna

 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski;
‑zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, codzien­nie o godz. 18.00;
‑w przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my prze­ży­wać uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, nato­miast na Mszy Świę­tej o godz. 10.00 dzie­ci z klas trze­cich po raz pierw­szy przy­stą­pią do Komu­nii Świętej.

2. W przy­szłą sobo­tę, 20 maja o godz. 20.00 odbę­dzie się w bazy­li­ce kon­cert orga­no­wy w wyko­na­niu Ire­ne­usza Wyrwy oraz Mał­go­rza­ty Trza­ska­lik-Wyrwy w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Ser­decz­nie zapraszamy!

3. Infor­mu­je­my, że w naj­bliż­szym cza­sie roz­pocz­nie­my dzia­ła­nia zwią­za­ne z pro­jek­tem Dzie­dzic­two bazy­li­ki Mariac­kiej. Kon­ser­wa­cja ele­wa­cji wież kościo­ła i heł­mu wie­ży wyż­szej wraz z koro­ną kró­lew­ską. Pierw­szym eta­pem prac będzie ścią­gnię­cie koro­ny z igli­cy kościo­ła. Obec­na, wyko­na­na w 1666 roku koro­na – sym­bol Mat­ki Boskiej, zbu­do­wa­na jest z ośmiu ele­men­tów – tzw. liści i pokry­ta zło­tem.  Pra­ce pro­wa­dzo­ne będą przy wspar­ciu Spo­łecz­ne­go Komi­te­tu Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa i Naro­do­we­go Fun­du­szu Rewa­lo­ry­za­cji Zabyt­ków Krakowa.

4. Urząd Mia­sta Kra­ko­wa infor­mu­je o Kom­plek­so­wym Bada­niu Ruchu w Kra­kow­skim Obsza­rze Metro­po­li­tar­nym, szcze­gó­ły na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Mia­sta i w naszej gablocie.

5. W sobo­tę 27 maja 2023 r. wyru­szy jed­no­dnio­wa, XVI Pie­sza Piel­grzym­ka z Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go w Kra­ko­wie – Łagiew­ni­kach do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Tra­sa liczy 33 km. Chęt­ni, któ­rzy chcie­li­by pod­jąć trud pie­szej piel­grzym­ki, pro­sze­ni są o zapi­sy­wa­nie się do 24 maja w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia. Powrót z Kal­wa­rii do Kra­ko­wa – auto­ka­ra­mi. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje zamiesz­czo­ne są na pla­ka­cie w gablocie.

grafika — Zdjęcie z krzyża, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior