0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Zwykła

6. Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu:
— dziś – do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30 zapra­sza wspól­no­ta FIAT, któ­ra przy­go­to­wu­je się do prze­ży­cia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Po Mszy kolej­ne spo­tka­nie w sal­ce parafialnej;
— codzien­nie – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go,  a w pią­tek dodat­ko­wo modli­twy za zmar­łych pole­ca­nych  w wypominkach;
— w sobo­tę – świę­to Kate­dry św. Pio­tra;

2. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w Gma­chu Głów­nym Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie przy Al. 3 Maja moż­na podzi­wiać wysta­wę „Cud świa­tła – witra­że śre­dnio­wiecz­ne w Pol­sce”, któ­rej rdzeń sta­no­wią czter­na­sto­wiecz­ne witra­że z kościo­ła Mariackiego.

3. W ostat­nim cza­sie na ręce Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ły podziękowania:
— od Zgro­ma­dze­nia Sióstr Sera­fi­tek, za wspar­cie Misjo­na­rek posłu­gu­ją­cych w Boli­wii kwo­tą 6.000 zł;
— od Sto­wa­rzy­sze­nia Wolon­ta­ria­tu św. Elia­sza za wspar­cie w wyso­ko­ści 5.000 zł.

4. Pierw­szy pią­tek Wiel­kie­go Postu, tj. 28 lute­go, będzie­my prze­ży­wać w Koście­le w Pol­sce jako dzień poku­ty i modli­twy za grze­chy wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich. Ta ini­cja­ty­wa Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski jest odpo­wie­dzią na apel Papie­ża Fran­cisz­ka zachę­ca­ją­ce­go całą wspól­no­tę Ludu Boże­go do modli­twy wyna­gra­dza­ją­cej  i postu, któ­re mają roz­bu­dzić nasze sumie­nia i soli­dar­ne zaan­ga­żo­wa­nie, aby każ­dy w Koście­le zro­bił wszyst­ko, co w jego mocy, by nasza wspól­no­ta była bez­piecz­nym domem dla dzie­ci i mło­dzie­ży. W tym dniu odpra­wi­my Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia i Dro­gę Krzy­żo­wą, pole­ca­jąc wska­za­ne intencje.