0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Zwykła

6. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – świę­to świę­tych Cyry­la, mni­cha, i Meto­de­go, bisku­pa, patro­nów Europy;

 2. W czwar­tek po wie­czor­nej Mszy świę­tej Wspól­no­ta Fiat zapra­sza wszyst­kich lice­ali­stów i stu­den­tów na kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne do sal­ki para­fial­nej przy Pla­cu Mariac­kim 7. 

3. Cari­tas Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej zwra­ca się z proś­bą o prze­ka­za­nie 1 pro­cen­ta podat­ku na pomoc oso­bom cho­rym, star­szym i nie­peł­no­spraw­nym. Kra­kow­ska Cari­tas pro­wa­dzi ponad 40 pla­có­wek dla potrze­bu­ją­cych, poma­ga też ofia­rom klęsk żywio­ło­wych i kata­strof. Każ­de wpar­cie jest waż­ne, aby moż­na było świad­czyć pomoc potrzebującym.

 4. Dziś po Mszach świę­tych przy bazy­li­ce Mariac­kiej pro­wa­dzi kwe­stę Sto­wa­rzy­sze­nie św. Bra­ta Alberta.