0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Zwykła

6. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- we wto­rek – świę­to śś. Cyry­la, mni­cha i Meto­de­go, bisku­pa, patro­nów Euro­py; w tym dniu zapra­sza­my do modli­twy w inten­cji naszej Ojczy­zny na Mszy św. o godz. 11.00.

2. W nocy z 5 na 6 lute­go 2023 r. doszło do trzę­sie­nia zie­mi, któ­re­go epi­cen­trum znaj­do­wa­ło się w Tur­cji, przy gra­ni­cy z Syrią. Naj­więk­sze znisz­cze­nia są w tych dwóch kra­jach, nato­miast wstrzą­sy odczu­li tak­że miesz­kań­cy Liba­nu, Ira­ku i Cypru. Cari­tas nie­sie pomoc ofia­rom kata­kli­zmu. Zgod­nie z decy­zją ks. arcy­bi­sku­pa dzi­siaj prze­pro­wa­dza­my zbiór­kę do skar­bon w naszej bazy­li­ce na ten cel.

3. Kate­che­zy Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej roz­pocz­ną się w koście­le św. Bar­ba­ry od 12 lute­go. Będą gło­szo­ne w nie­dzie­lę i wtor­ki o godz. 19.00 w sali sodalicyjnej.

4. Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w akcji Pacz­ka dla Ukra­iny. Bra­cia Kapu­cy­ni nato­miast zapra­sza­ją do akcji Wyślij pącz­ka do Afry­ki. Szcze­gó­ły o tych akcjach na pla­ka­tach w naszych gablotach.

5. Wolon­ta­riu­sze kwe­stu­ją­cy w ubie­głą nie­dzie­lę na rzecz małej Amel­ki dzię­ku­ją za zło­żo­ne ofia­ry – zebra­no 4 323 zł. Ser­decz­ne Bóg zapłać.

grafika —Ostatnia Wieczerza — predella, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior