0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Zwykła

6. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• we wto­rek – świę­to św. Cyry­la, mni­cha i Meto­de­go, bisku­pa. Na wspól­ną modli­twę pod­czas Mszy Św. o 18.30 zapra­sza wspól­no­ta PANAMA.
• w pią­tek – 3 mie­sią­ca o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go i wypo­min­ki za zmarłych.

2. W czwar­tek o godz. 19.30 zapra­sza­my do Bazy­li­ki na kon­cert w ramach Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go. Wśród wyko­naw­ców m. in. Pan mgr Zyg­munt Kokosz­ka, orga­ni­sta w naszym kościele.

3. W zakry­stii są dostęp­ne oko­licz­no­ścio­we różań­ce z logo Bazy­li­ki. Zachę­ca­my też do wspar­cia kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i naby­wa­nia cegie­łek. Do każ­dej z nich dołą­czo­no upominek.

4. Dotar­ło do nas podzię­ko­wa­nie od Rek­to­ra Papie­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie za znacz­ną pomoc mate­rial­ną, któ­ra pozwo­li­ła w ostat­nich latach dokoń­czyć budo­wę gma­chu uni­wer­sy­tec­kiej Biblio­te­ki przy ul. Bobrzyń­skie­go na Rucza­ju. Wszyst­kim naszym fun­da­to­rom i dona­to­rom sprzed wie­ków win­ni­śmy modli­twę za moż­li­wo­ści, któ­re otrzy­ma­li­śmy nie­ja­ko w spad­ku po nich.