0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

6. Światowy Dzień Ubogich

6. Światowy Dzień Ubogich

Już po raz szó­sty odpo­wia­da­jąc na wezwa­nie papie­ża Fran­cisz­ka, będzie­my mie­li szan­sę na spo­tka­nie z czło­wie­kiem bez­dom­nym, uza­leż­nio­nym, wyklu­czo­nym. Zapra­sza­my wszyst­kich do uczest­nic­twa w obcho­dach  Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, któ­re odbę­dą się od 12 do 14 listo­pa­da 2022 pod hasłem „Chry­stus dla Was stał się ubogim”. 

Cen­tral­nym punk­tem spo­tkań w cza­sie Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich będzie otwar­ty od 12 listo­pa­da Namiot Spo­tkań na Małym Ryn­ku w Kra­ko­wie. W namio­cie odbę­dzie się sze­reg ini­cja­tyw orga­ni­zo­wa­nych przez róż­ne insty­tu­cje na co dzień poma­ga­ją­ce oso­bom ubo­gim i bez­dom­nym: warsz­ta­ty, świe­tli­ca, porady.

W koście­le Mariac­kim każ­de­go dnia odby­wać się będzie Msza św. o godz. 15.00. 13 listo­pa­da Litur­gii prze­wod­ni­czył będzie abp Marek Jędra­szew­ski. Po niej potrze­bu­ją­cym roz­da­wa­ne będą pacz­ki żywnościowe.