0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

7. Niedziela Wielkanocna

7. Niedziela Wielkanocna

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie NMP Fatim­skiej. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
•w ponie­dzia­łek – świę­to św. Macie­ja;
•we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Zofii Cze­skiej
•w śro­dę – świę­to św. Andrze­ja Bobo­li;
•w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go wraz z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach;
•w sobo­tę – w ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce oraz przed 100-leciem odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści zapra­sza­my na Mszę wie­czor­ną i nabo­żeń­stwo w kapli­cy Mat­ki Bożej;
•w następ­ną nie­dzie­lę – uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Pod­czas Mszy św. o godz. 10.00 dzie­ci z kla­sy trze­ciej przy­stą­pią pierw­szy raz do Komu­nii św. Nasza Para­fia zosta­ła w tym dniu zapro­szo­na do cało­noc­nej Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy Wie­czy­stej Ado­ra­cji w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go w Łagiew­ni­kach. Począ­tek wspól­nej modli­twy o godz. 21.00.

3. W zakry­stii dostęp­na jest naj­now­sza publi­ka­cja poświę­co­na bazy­li­ce Mariac­kiej Pana Andrze­ja Boch­nia­ka pt. „Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go”. Może­my rów­nież wes­przeć kon­ser­wa­cję Wiel­kie­go Ołta­rza naby­wa­jąc oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki.