0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

7. Niedziela Zwykła

7. Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu:
— w śro­dę – Msze Świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem od godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. W tym dniu Kościół pole­ca wier­nym post co do ilo­ści i jako­ści spo­ży­wa­nych pokar­mów. Pod­czas skład­ki będzie moż­na skła­dać jał­muż­nę dla ubogich;
— w czwar­tek — po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Jesteś tego wart!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE;
— w pią­tek — będzie­my prze­ży­wać w Koście­le w Pol­sce dzień poku­ty i modli­twy za grze­chy wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich. Ta ini­cja­ty­wa Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski jest odpo­wie­dzią na apel Papie­ża Fran­cisz­ka zachę­ca­ją­ce­go całą wspól­no­tę Ludu Boże­go do modli­twy wyna­gra­dza­ją­cej i postu, któ­re mają roz­bu­dzić nasze sumie­nia i soli­dar­ne zaan­ga­żo­wa­nie, aby każ­dy w Koście­le zro­bił wszyst­ko, co w jego mocy, by nasza wspól­no­ta była bez­piecz­nym domem dla dzie­ci i mło­dzie­ży. W tym dniu odpra­wi­my Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia i Dro­gę Krzy­żo­wą, pole­ca­jąc wska­za­ne intencje;
— w następ­ną nie­dzie­lę — o 11.15 Msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach parafialnych;

2. Zapra­sza­my do udzia­łu w tra­dy­cyj­nych nabo­żeń­stwach wiel­ko­post­nych: Dro­ga Krzy­żo­wa odby­wać się będzie w pią­tek o godz. 17.30, a Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę o godz. 17.30.

3. W Archi­die­ce­zji roz­po­czy­na się w śro­dę wiel­ko­post­na Litur­gia Sta­cji. W naszym koście­le ten przy­sta­nek we wspól­nej piel­grzym­ce bisku­pów, ducho­wień­stwa i Ludu Wier­ne­go do prze­ży­wa­nia Świąt Wiel­kiej Nocy odbę­dzie się 19 mar­ca o godz. 18.30.

4. Z oka­zji rocz­ni­cy uro­dzin św. Jana Paw­ła II z nasze­go deka­na­tu w ter­mi­nie od 14 do 19 maja orga­ni­zo­wa­na jest piel­grzym­ka do Włoch. Cena wyjaz­du to oko­ło 1.800 zł. Chęt­nych zapra­sza­my do wpi­sa­nia się w zakrystii.