0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

7. Niedziela Zwykła

7. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – świę­to kate­dry św. Pio­tra, apostoła;
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Poli­kar­pa, bisku­pa i męczennika;
-w czwar­tek – wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście ser­decz­nie zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30, oraz na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.oo.

2. Cari­tas Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej zwra­ca się z proś­bą o prze­ka­za­nie 1% podat­ku na pomoc oso­bom cho­rym, star­szym i nie­peł­no­spraw­nym. Kra­kow­ska Cari­tas pro­wa­dzi ponad 40 pla­có­wek dla potrze­bu­ją­cych, poma­ga też ofia­rom klęsk żywio­ło­wych i kata­strof. Każ­de wpar­cie jest waż­ne, aby moż­na było świad­czyć pomoc potrzebującym.

3. Bra­cia kapu­cy­ni zapra­sza­ją do akcji „Wyślij pącz­ka do Afry­ki”. Zamiast kupo­wać pącz­ki w tłu­sty czwar­tek – moż­na wpła­cić daro­wi­znę na misje. Dzię­ki temu misjo­na­rze wybu­du­ją kolej­ne stud­nie w Afry­ce dla ludzi, któ­rzy cier­pią z powo­du bra­ku wody. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie w gablo­cie przed bazyliką.

4. Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół św. Bra­ta Alber­ta, skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za ofia­ry zło­żo­ne w cza­sie kwe­sty w minio­ną nie­dzie­lę. Zebra­no 3 615 zł. Bóg zapłać.