0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

7. Niedziela Zwykła

7. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w śro­dę – roz­po­czy­na­my Wiel­ki Post – msze świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem w naszej bazy­li­ce od 6 rano do 11 co godzi­nę, oraz o godz. 18.30. Przy­po­mi­na­my o obo­wią­zu­ją­cym  w tym dniu poście ści­słym.. W całym okre­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa: w nie­dzie­lę Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym o godz. 17.30, w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa rów­nież o 17.30.
‑w czwar­tek wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Mszę świę­tą o godz. 18.30 i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00.
‑w pią­tek zapra­sza­my na modli­twę w ramach: Cisza dla Kra­ko­wa – Kościo­ły sta­cyj­ne. Msza Św. o godz. 18.30, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył ks. bp Damian Muskus, po niej ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00.

2. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej uka­za­ła się mono­gra­fia kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków prof. Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsio­ra. Album moż­na nabyć w zakrystii.

3. W związ­ku z rocz­ni­cą inwa­zji Rosji na Ukra­inę Woje­wo­da Mało­pol­ski Łukasz Kmi­ta zachę­ca do wyra­że­nia soli­dar­no­ści z Naro­dem Ukra­iń­skim. W pią­tek 24 lute­go br. o godz. 16.30 w Kate­drze na Wawe­lu Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski odpra­wi mszę świę­tą w inten­cji poko­ju. Bez­po­śred­nio po niej odbę­dzie się kon­cert w wyko­na­niu Mło­dzie­żo­wej Aka­de­mic­kiej Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Slo­bo­zhan­sky z Char­ko­wa, po czym nastą­pi prze­marsz pod hasłem Razem dla Poko­ju ze Wzgó­rza Wawel­skie­go na Rynek Głów­ny w Krakowie.

4. W minio­ną nie­dzie­lę na pomoc ofia­rom trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii zebra­no do puszek 4. 520 zł. Ser­decz­ne Bóg zapłać.

grafika —Ostatnia Wieczerza — predella, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior