0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

8. Niedziela Zwykła

8. Niedziela Zwykła

1. W Litur­gii Kościo­ła w tym tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
-w Śro­dę Popiel­co­wą roz­pocz­nie­my Wiel­ki Post. Msze świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i wie­czo­rem o godz. 18.30.
-Zgod­nie z wolą Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka naszą modli­twę i post ści­sły w Śro­dę Popiel­co­wą ofia­ruj­my w inten­cji poko­ju na Ukra­inie. Od dziś w całej naszej Ojczyź­nie trwa zbiór­ka ofiar do puszek na mate­rial­ne wspar­cie cier­pią­cych sąsia­dów. Kościół będzie wspie­rał potrze­bu­ją­cych w spo­sób zor­ga­ni­zo­wa­ny poprzez dzie­ło Cari­tas. W bazy­li­ce Mariac­kiej swo­je ofia­ry moż­na skła­dać od dziś do skar­bon. Już teraz skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać za hoj­ność serca.
-w pią­tek – świę­to świę­te­go Kazi­mie­rza – patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej. W tym dniu w ramach sta­ro­żyt­nej tra­dy­cji wiel­ko­post­nych kościo­łów sta­cyj­nych Mszy świę­tej o godz. 18.30 będzie prze­wod­ni­czył biskup Robert Chrząszcz. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w tej Eucharystii.

2. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyjne:
-w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzyżowa;
-w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.