0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

8. Niedziela Zwykła

8. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• w śro­dę — Popie­lec. Msze Świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem od godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30; w tym dniu Kościół pole­ca wier­nym post co do ilo­ści i jako­ści spo­ży­wa­nych posiłków.
• w sobo­tę — św. Kazi­mie­rza, kró­le­wi­cza, patro­na archi­die­ce­zji krakowskiej.

2. Zapra­sza­my do udzia­łu w tra­dy­cyj­nych Nabo­żeń­stwach wiel­ko­post­nych. Dro­ga krzy­żo­wa w pią­tek o godz. 17.30; Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę o godz. 17.45.

3. We wto­rek o godz. 19.00 wspól­no­ta „PANAMA” zapra­sza mło­dzież lice­al­ną oraz stu­denc­ką na kolej­ne spo­tka­nia przy­go­to­wu­ją­ce do Dni Młodzieży.

4. Przez 4 czwart­ki od począt­ku Wiel­kie­go Postu — zapra­sza­my na spo­tka­nia o TAJEMNICACH WIELKANOCY. W czwar­tek 2 mar­ca o godz 19.15 kon­fe­ren­cję pt. „Dla­cze­go ten post jest wiel­ki?” wygło­si o. Sta­ni­sław Nowak, dominikanin.