0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

9. Niedziela Zwykła

9. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Karo­la Lwan­gi i Towarzyszy;
-w czwar­tek zakoń­cze­nie Okta­wy Boże­go Cia­ła — zapra­sza­my na Mszę Świę­tą o godz. 18.30 a po niej na tra­dy­cyj­ną pro­ce­sję wokół naszej bazy­li­ki, pierw­szy czwar­tek miesiąca;
‑w pią­tek – uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, Msze Świę­te w naszej bazy­li­ce o 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 00, oraz wie­czor­na o 18.30, z racji uro­czy­sto­ści nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych, pierw­szy pią­tek miesiąca;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go ser­ca NMP;
-w mie­sią­cu czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go po Mszy Św. wieczornej.

2. Wolon­ta­riu­sze Fun­da­cji Aga­pe, dzię­ku­ją za zło­żo­ne w zeszłą nie­dzie­lę ofia­ry, uda­ło się zebrać. 9640 zł. Ser­decz­ne Bóg zapłać!

Św. Walenty uzdrawiający opętanego, Rafał Hadziewicz, ok. 1834 r., fot. J. Pajor