0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja #03 Poznaj Moje Imię

Godzina

19:30

 

Organizatorzy

Adoracja #03 Poznaj Moje Imię

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 24 listo­pa­da, o godz. 19:30 odbę­dzie się kolej­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu naszej wspól­no­ty „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście”. Roz­wa­żać będzie­my kolej­ny frag­ment z modli­twy „Ojcze Nasz” — „Święć się Imię Twoje”.
W tym mie­sią­cu śpiew popro­wa­dzą bra­cia Ducha­cy z Towa­rzy­stwa Ducha Świę­te­go two­rzą­cy tzw. „Hutę Ducha Świętego”.

Przyjdź do nas! To czas spo­tka­nia z Chry­stu­sem i dru­gim czło­wie­kiem. Spo­tkaj­my się wszy­scy razem w bazylice!
Po ado­ra­cji spo­tka­nie w sal­ce kate­che­tycz­nej obok kościoła.

Do zoba­cze­nia! 🙂

plakat-24-11-2016_wersja-i