0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Czerwcowa #10 Powiedz tylko słowo!

Data

25 czerwca 2020

Adoracja Czerwcowa #10 Powiedz tylko słowo!

Dro­dzy,
przed nami ostat­nie spo­tka­nie w naszym rocz­nym cyklu Adoracji 🙂

Od wrze­śnia ub.r. przy­glą­da­my się histo­riom ludzi, któ­rzy spo­tka­li Jezu­sa na swo­jej dro­dze życia i któ­re ich cał­ko­wi­cie prze­mie­ni­ło. W tych wyda­rze­niach może­my odna­leźć sie­bie, swo­ją histo­rię, potrze­by, pra­gnie­nia, bóle i cierpienie.

Do takie­go spo­tka­nia peł­ne­go miło­ści i praw­dy zapra­sza nas Pan! 🙂

W tym mie­sią­cu wybra­li­śmy histo­rię o Set­ni­ku z Kafar­naum opi­sa­ną w Ewan­ge­lii św. Mate­usza 8, 5–13 ??

Set­nik mówi do Mistrza: „Powiedz tyl­ko słowo!”.

Tyl­ko tyle i aż tyle wystar­cza, by pra­gnie­nie tego czło­wie­ka się speł­ni­ło. Jak trud­no nam uczy­nić pro­sty gest wia­ry, przy całej świa­do­mo­ści wła­snej sła­bo­ści i kru­cho­ści. Wia­ry jak ziarn­ko gor­czy­cy. Nie musisz zasłu­żyć na miłość Boga! Po pro­stu przyjdź do Nie­go. On cze­ka na Cie­bie, na Two­ją decyzję.

Przyjdź­cie 25. Czerw­ca do kościo­ła Mariac­kie­go 🙂 Niech to będzie bło­go­sła­wio­ny czas, kie­dy może­my spo­tkać Tego, któ­ry jed­nym sło­wem może odmie­nić nasze życie. Spo­tkaj­my się!

18:30 || Eucharystia
19:30 || Adoracja

Wszyst­kich obda­rza­my dobrem!☺️
Do zobaczenia!
Link do wyda­rze­nia: Ado­ra­cja Czerw­co­wa #10 Powiedz tyl­ko słowo!