0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja kwietniowa

Adoracja kwietniowa

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ną ado­ra­cję wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście 25 kwiet­nia 2019 o godz. 18.30. Przyjdź, zaryzykuj!

Jezus wszel­ki nasz grzech wziął na sie­bie, na krzyż, a otwar­ty grób świad­czy o tym, że jeste­śmy powo­ła­ni do życia! I to życie daje nam Chrystus.
W kwiet­niu na nowo odkry­wać będzie­my wier­ność Boga do nas. Wier­ność, któ­ra trwa do dziś. Będzie­my pro­sić Ducha Świę­te­go, by przy­wra­cał nam zdol­ność do wier­no­ści: w rela­cjach, mał­żeń­stwie, rodzi­nie, w małych, codzien­nych spra­wach, aż wresz­cie w odnie­sie­niu do Pana Boga.

Jezus zachę­ca nas: Zary­zy­kuj! Porzuć grzesz­ne życie, ja Ci pomo­gę. Roz­mna­żaj talen­ty, któ­re Ci dałem. Roz­mna­żaj dobro i miłość każ­de­go dnia. Same­mu trud­no, ale ze Mną uda Ci się!?

Wyda­rze­nie na facebooku